Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina omogoča, da se spreminja in prilagaja okoliščinam, vendar lahko kljub temu ostaja osredotočeno na svoj temeljni namen in mu ostaja zvesto. Skrbimo za zdravo ustvarjalno okolje v skladu z zakonodajo in za splošno zadovoljstvo občanov, predvsem mladih, in zaposlenih v samem Mladinskem centru Ajdovščina. Stremimo k temu, da bo zdrav odnos do družbe normalen del naše kulture. S celovitimi storitvami, ki so naslonjene na znanje in tradicijo na področju mladinske in hotelske dejavnosti, prispevamo k kakovostnemu življenju v občini Ajdovščina.

Vizija

Vizija Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina je postati vzor občanom na področju skrbi za ustvarjalno okolje. Želi postati odličen primer delovanja mladinskega centra in hotela v Evropi. Pridobljeni kapital želi investirati v organizacijo in tako postati sodobno tehnološko opremljen, razvojno naravnan mladinski center in hotel. Visoka kakovost storitev, optimalno zadovoljevanje javnih potreb in doseganje splošnega blagostanja ljudi, predvsem mladih v občini, bodo ob učinkovitem poslovanju temelj poslovanja organizacije tudi v prihodnje.

Cilji

Namen izgradnje novega Mladinskega centra znotraj NOE Mladinskega centra in hotela Ajdovščina je zagotavljanje kapacitet za izvajanje mladinskih programov in nastanitvenih kapacitet, s čimer bodo mladim ponujene možnosti za izvajanje večdnevnih oziroma dolgoročnih mladinskih programov. Posredno bo izvedba investicije dosegla tudi sledeče kratkoročne in dolgoročne cilje, ki so del poslovnega načrta.

Kratkoročni cilji:

 • ureditev prostorov mladinskega centra in uveljavitev v Ajdovščini, ki naj postane središče mladinskega delovanja na lokalni in širši regionalni ravni;
 • zagotavljanje kvalitetnih infrastrukturnih pogojev, ki bodo omogočali nadaljnji programski razvoj mladinskega dela in mladinske politike (ustrezna velikost in opremljenost prostorov za večfunkcionalne namene);
 • zagotavljanje pogojev, ki bodo omogočali skladno delovanje mladinskih akterjev, pripomogli k celostni obravnavi mladostnikov in razvoju skupnih, dolgoročnih mladinskih projektov;
 • vzpostavitev nočitvenih kapacitet, ki bodo omogočale razvoj mednarodnih mladinskih projektov in programov mobilnosti;
 • razvoj raziskovalnega dela med mladimi, zlasti v povezavi z iskanjem priložnosti razvoja mladinskega turizma in spodbujanja neformalnega učenja, in zagotavljanje pogojev za kadrovski razvoj v okviru centra in drugih mladinskih organizacij (omogočanje novih zaposlitev).

Dolgoročni cilji:

 • povečanje števila zaposlenih v Mladinskem centru znotraj Mladinskega centra in hotela Ajdovščina;
 • prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala;
 • povečanje števila izvajalcev in uporabnikov mladinskih programov in zagotavljanje večje prepoznavnosti Severne Primorske (Goriške statistične regije) in Slovenije.

 

Vrednote

Naše vrednote:

 • strokovnost;
 • usmerjenosti h kakovostni in celostni ponudbi;
 • pripravljenost za sodelovanje in prilagodljivost;
 • izpolnjevanje dogovorjenega in učinkovitost;
 • ustvarjalnost in pripravljenost na spremembe;
 • skrb za zaposlene in
 • pripadnost klimi in kulturi Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina ter skrb za okolje in okoljska odličnost.

 

Namen in natančni cilji programa

Ključni pojmi: aktivnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, mobilnost, odprtost, sodelovanje, strpnost, raziskovanje, povezovanje z okoljem.

 1. Idejna podlaga ustanovitve je potreba mladih po organizirani obliki raznovrstnega ustvarjalnega delovanja. Kreacija kot najvišja možnost človekovega izraza poglablja zaznavanje, nudi pomoč pri odkrivanju lastne identitete in razvija pozitivno samopodobo.
 2. Prizadevanje, da bi mladinske aktivnosti dobile ustrezno mesto in priznanje v lokalni skupnosti, kar nujno vključuje trajno prostorsko rešitev mladinskega centra in stalno proračunsko postavko.
 3. Razvoj funkcije povezovalca in centra vsakovrstnih mladinskih aktivnosti v občini. Omogočanje in vzpodbujanje ustvarjalnega preživljanja prostega časa mladih in nudenje pomoči pri realizaciji njihovih idej, pobud in interesov.
 4. Vzpodbujanje k širjenju znanja, pomenu vključevanja v družbena dogajanja in doživljanju sebe kot dela družbenega in naravnega okolja.      
 5. S projekti odprtega tipa omogočati globlje medsebojno spoznavanje in sodelovanje mladih iz različnih okolij in starostnih skupin in vzpodbujati k strpnosti, pozitivni naravnanosti in sprejemanju različnosti.
 6. Informiranje in svetovanje na področjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj in delo mladih.
 7. Proces socializacije: Mladim omogočiti zadovoljevanje specifičnih potreb, značilnih za njihovo razvojno obdobje: potreb po druženju z vrstniki, samostojnosti, uspehu in doseganju ciljev, po pripadnosti neki skupini ali instituciji, po podpori in po krepitvi in oblikovanju pozitivne samopodobe, po sprejetosti in uveljavljanju v širši družbi.
 8. Proces kreativnega preživljanja prostega časa: Prosti čas v življenju mladih zaseda pomembno mesto, saj vpliva na obnavljanje mladostnikovih fizičnih in psihičnih moči, na uspešnejše odpravljanje konfliktov in reševanje življenjskih problemov. S primernimi prostori, dobro organizacijo in vodenjem delavnic, tečajev, predavanj, družabnih iger, zabav, debat, srečanj, koncertov, razstav, kot tudi informiranja in svetovanja lahko mladim ponudimo kvalitetne pogoje za aktivno preživljanja prostega časa.