POSTANI INŠTRUKTOR MLADINSKIH DELAVNIC

03.10.2022 - 19.10.2022

Komu je program namenjen?

Temeljni namen izvajanja je med mladostniki krepiti razvojne in socialne možnosti za uspešno obvladovanje razvojne krize adolescence ter preprečevati socialne izključenosti.

Kakšen je glavni namen izvajanja?

Program "mladinske delavnice" Program »Mladinske delavnice« je za učence oz. njihove starše in šole brezplačen.

 

Cilji programa "Mladinske delavnice"

Učenje številnih socialnih veščin na področju komunikacije, vzpostavljanja, razvijanja in ohranjanja medsebojnih odnosov, učenja strategij reševanja psihosocialnih težav, stisk in kriz ipd. Pridobivanje znanja ter vrednostnih in vedenjskih vzorcev, ki so v prid zdravju, rasti in razvoju zdravega življenjskega stila.

 

Program »Mladinske delavnice« je za učence oz. njihove starše in šole brezplačen.

Cilji programa "Mladinske delavnice" Učenje številnih socialnih veščin na področju komunikacije, vzpostavljanja, razvijanja in ohranjanja medsebojnih odnosov, učenja strategij reševanja psihosocialnih težav, stisk in kriz ipd.

Pridobivanje znanja ter vrednostnih in vedenjskih vzorcev, ki so v prid zdravju, rasti in razvoju zdravega življenjskega stila. Kvalitetno in pravočasno informiranje, ne samo o možnih negativnih posledicah rizičnega vedenja (narkomanija, alkoholizem, delinkvenca itd.), ampak tudi o razvojnih in socialnih možnostih za progresivno rast in razvoj. Obenem je cilj tudi preprečevanje utrjevanja rizičnega vedenja in integriranje le-tega v svoj življenjski slog.

Program "Mladinske delavnice" neposredno izvajajo za to delo ustrezno usposobljeni prostovoljci (večinoma študentje) in se izvaja skozi celo šolsko leto po številnih osnovnih šolah v Sloveniji (v lanskem šolskem letu na več kot 50 OŠ) vsak teden.

Poteka na osnovi izkustvenega učenja s pomočjo metode "delavnica". Gre za sklop socialnih iger, vodenih fantazij, nedokončanih zgodb itd. z jasno opredeljenimi cilji in nameni.

Obdelujejo se teme, ki so aktualne za mlade v razvojnem obdobju adolescence: samopodoba; odnosi v vrstniški skupini; odnosi v družini; šola, učenje in profesionalna usmeritev; spolnost in spolne vloge, kot tudi teme povezane s tveganim vedenjem, ki je karakteristično za mladostnike v tem razvojnem obdobju (psihoaktivne substance, medvrstniško nasilje, spolno neodgovorno vedenje). Pri svojem delu imajo prostovoljci nenehno pomoč in podporo svojih strokovnih mentorjev. Zagotovljen je kontinuiran nadzor nad delom prostovoljcev ter tesno sodelovanje s svetovalno službo osnovne šole. Kako poteka neposredno delo z mladostniki?

Na nacionalni ravni program izvajamo v več kot 50-ih osnovnih šolah v UE: Ljubljana, Medvode, Domžale, Kranj, Ptuj, Ormož, Celje, Ajdovščina, Koper, Novo mesto, Škofja Loka itd.

V izvajanje projekta je na nacionalni ravni v posameznem šolskem letu vključenih več kot 60 prostovoljcev in več kot 3000 učencev. Vsi izvajalci so povezani v Nacionalno mrežo »Mladinske delavnice«, ki jo vodi naše društvo in zagotavlja podporo in pomoč izvajalcem, da sinhrono in kakovostno izvajajo program (npr. strokovna supervizija, usposabljanje in izpopolnjevanje izvajalcev, evalvacija programa, sofinanciranje itd.)., obenem pa skrbi za izvajanje programa v ljubljanski regiji.

Kje se program izvaja? Program se izvaja v več kot 50-ih osnovnih šolah, vanj je vključenih več kot 3000 učencev.

Kje program izvajamo in kdo ga financira? Program »Mladinske delavnice« je za učence oz. njihove starše in šole brezplačen. Za sredstva, potrebna za izvajanje projekta, konkuriramo na javnih razpisih oz. jih pridobivamo od sponzorjev in donatorjev. V preteklem šolskem letu so nas finančno podpirali: Projekt je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije in je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS potrjen kot javni socialnovarstveni program; osnovnim šolam ga priporoča tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Več o projektu in rezultatih našega programa najdete v Evalvacijskem poročilu za preteklo šolsko leto, ki je dostopno na naši spletni strani: www.drustvo-dpd.si Lahko podprete izvajanje programa 'Mladinske delavnice' tudi tako, da del svoje dohodnine namenite sofinanciranju Društva za preventivno delo (DŠ: 68695586). - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, - Ministrstvo za zdravje RS, - Mestna občina Ljubljana; Oddelek za zdravstveno in socialno varstvo, - in ostale občine, kjer se izvaja program.