Predstavitev

 

KAJ JE MLADINSKI CENTER IN KAKO JE MLADINSKI CENTER NASTAL?

scan0135Center mladinskih dejavnosti je postal Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina

 

Center mladinskih dejavnosti (CMD), ki se je kot večletni projekt, od leta 2001, pogodbeno izvajal za Občino Ajdovščina preko Centra za socialno delo in sicer, kot preventivni program, je s 1. januarjem 2009 dobil novo preobleko. Ustanovljena je bila notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina - Mladinski center  Hiša mladih. Program CMD se je tako preoblikoval in se izvajal v okviru novonastalega Mladinskega centra, katerega cilj je bil razširiti svoj spekter dejavnosti, saj so se s pridobitvijo nove funkcije spremenile tudi naloge. 

V letu 2017 se je le-ta, zaradi želje mladih, ki so v programih in projektih mladinskega centra prepoznali kulturni naboj ter njihov potencial za vzpostavitev in ohranjanje ustvarjalnega ter povezovalnega prostora, pravno formalno preoblikoval v Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina.

Publikacija ob 10. letnici delovanja Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih


P1110784PROGRAM MLADINSKEGA KULTURNEGA CENTRA HIŠA MLADIH VSEBUJE:

 


Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo
Neformalno izobraževanje je organizirana izobraževalna aktivnost izven ustaljenega formalnega sistema. Le to lahko da mladim moč in motivacijo za izvajanje lastnih projektov, kjer so oni sami center izobraževalne dejavnosti, imajo osebni interes, pridobivajo samozavest ter razvijajo sposobnosti in veščine. Vključeni programi delujejo na neformalni ravni in vključujejo neformalno učenje mladih. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo (učenje skozi igro in športne dejavnosti, učenje skozi kreativne delavnice, organiziranje raznih tečajev in drugih delavnic, izvajanje programa MEPI, izvajanje taborov in izletov, izvajanje delavnic Odraščanje in mi, svetovanje in informiranje, razni turnirji, učna pomoč…) sodijo v področje neformalnega učenja mladih. Mladinski center skrbi za osebnostni in profesionalni razvoj mladinskih delavcev za delo z mladimi.


Prostovoljno mladinsko delo
Prostovoljno mladinsko delo je danes zelo oslabljeno. Mladi se še ne zavedajo njegovega pomena v družbi. Program prostovoljnega mladinskega dela ima določene cilje (izboljšati socialne kompetence, izgrajevati pozitivno samopodobo, spoznavati lastne sposobnosti, zmanjševati socialno izključenost, razvijati odgovornost, razvijati oz. privzgajati socialne veščine ipd.). Program Prostovoljno delo trenutno poteka v sodelovanju s CSDjem, prizadevamo pa si, da bi se z naslednjim letom samostojno prijavili na ta program. V Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina si prizadevamo, da vsako leto vključimo v program čim več mladih prostovoljcev, organiziramo predstavitve na šolah ter izvajamo tudi usposabljanja za prostovoljce. Prostovoljci postajajo nepogrešljivi pri izvedbi določenih dejavnosti (učna pomoč, organizacija tabora, izvajanje delavnic, druženje z uporabniki…). Skupaj s prostovoljci sodelujemo na raznih prireditvah, kjer izvajamo delavnice za otroke, skrbimo tudi za promocijo prostovoljnega dela (ob svetovnem dnevu prostovoljstva, mednarodni dnevi mladih prostovoljcev ipd.). Prostovoljno mladinsko delo se odraža v skoraj vseh programih, ki jih mladinski kulturni center izvaja.


Informiranje in svetovanje za mlade
V Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina imamo info točko za mlade (mladi lahko pri nas dobijo razne informacije glede šolanja in izobraževanja, kulturnega dogajanja, mednarodnega povezovanja, informacije glede društev oz. kam se lahko obrnejo…). Eden od namenov programa je tudi svetovanje in podpora mladim v stiski ter njihovim staršem.
Mladi se lahko obrnejo na mentorje kadarkoli se znajdejo v stiski in ne vedo kako naprej. V sodelovanju s Centrom za socialno delo ter osnovnimi šolami izvajamo tudi individualno spremljanje otrok in mladih, ki potrebujejo dodatno pomoč. Na področju svetovanja in osveščanja izvajamo razne tematske delavnice (o drogah, spolnosti, AIDS – u ipd.) ter izvajamo delavnice Odraščanje in mi na OŠ (le te zajemajo tri sklope; spolnost, zasvojenosti in medsebojni odnosi). Mlade tudi usmerjamo v druge programe, če je to potrebno.


Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice
V sodelovanju z drugimi društvi organiziramo razne akcije v lokalni skupnosti, ki se navezujejo na mladinsko področje. V program vključujemo tudi aktivno participacijo mladih, predvsem na lokalnem nivoju ter vključevanje mladih z manj priložnostmi.
Želja mladinskega kulturnega centra je ustanoviti skupino med mladimi, ki že ima določene ideje oz. cilje, ki jih ne zna uresničiti oz. pomagati mladim, ki prihajajo na poti do uresničitve svojih ciljev do težav, ki jih sami ne znajo rešiti. Skratka pozivamo mlade, ki imajo idejo in ne vedo kako bi jo uresničili, mlade, ki se radi izražajo in ne najdejo pravega načina, mlade, ki bi želeli sodelovati pri organizaciji dogodkov v lokalni skupnosti, mlade, ki odkrivajo pri sebi umetniško žilico in bi se želeli predstaviti tudi širši javnosti itd.  
Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina spodbuja mlade tudi k literarnemu ustvarjanju. Tako iščemo literarne navdušence med mladimi, ki bi se želeli udeležiti literarnih delavnic, s poudarkom na ustvarjalnosti, spontanosti, domišljiji. Voditelj/ica tečaja, se bo posvetil/a vsakemu udeležencu posebej, ki bo tako imel možnost napredovanja pri svojem ustvarjanju in dojemanju umetnosti besed.
Prav tako, si prizadevamo ustanoviti skupino mladih, v katero vabimo vse mlade, ki bi radi na področju občine Ajdovščina prostovoljno karkoli storili v korist vseh občanov in občank. Pomagali bomo pri prireditvah, čistili okolico, urejali peš poti, barvali zanemarjene ograje, pomagali občanom in še mnogo podobnih akcij. Tako bomo s skupnimi močmi pripomogli k obogatitvi našega mesta in ga naredili obenem prijaznejšega.
V okviru delovanja Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina se izrazito kaže aktivno državljanstvo mladih in participacija, saj sodelujemo na skoraj vseh družbeno pomembnih akcijah v občini in si prizadevamo, da bi svoje delovanje širili tudi izven. Pripravljamo tudi projekt Mladinske pobude, ki bo skupino mladih aktivno vključila v projekt, predvidoma na temo ekologija in ozaveščanje.


Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih
Za mednarodno povezovanje smo zelo odprti. Prijavili smo se v program Mladi v akciji (prej Mladina) in iz njega bomo črpali sredstva za pošiljajoče in gostiteljske izmenjave (EVS). V sodelovanju z drugimi društvi smo že gostili prostovoljca v okviru programa EVS. S pridobitvijo mladinskega hotela bo lahko mladinski center gostil še več prostovoljcev iz tujine. Izvajamo tudi mednarodni projekt MEPI (mednarodno priznanje za mlade priznanje) v okviru katerega potekajo odprave na državni ravni, želja jih je razširiti na mednarodno raven, kar bi še bolj pospešilo zainteresiranost mladih za prostovoljstvo. Mladinski delavci smo bili tudi na večih izobraževanjih na področju mladinskih mednarodnih projektov. Potrebovali pa bi sredstva, da bi mednarodne projekte še bolje razširili med mlade, nudili tečaje za mentorje, inštruktorje ipd., kar pa je zaradi finančnega stanja trenutno zelo težko izvedljivo.


Raziskovalno delo mladih
Ena izmed nalog mladinskega centra je tudi izvajanje različnih raziskav (ugotavljanje potreb, evalviranje posameznih programov…) med uporabniki ter tudi ostalo mladino. V okviru programa bo mladinski center seznanjal mlade z raziskovalnim in znanstvenim delom ter populariziral znanosti med mladimi preko izvedbe eksperimentalnih delavnic. Mladi se v okviru izvajanja programov uporabnikov ukvarjajo z raziskovanjem tudi naravoslovnih znanosti, jezikov, etnologije, ipd..


Prostočasne aktivnosti
Za rizično populacijo mladih je značilno, da svojega prostega časa ne znajo ali ne zmorejo preživljati aktivno ter se zato poslužujejo pasivnega načina preživljanja prostega časa. V glavnem ne obiskujejo organiziranih oblik ukvarjanja s športom, glasbo ipd. Prav zaradi omenjenega je eden izmed ciljev programa tudi motiviranje in animacija pri razvijanju prostočasnih interesov mladih ter zagotavljanje možnosti, da so mladi lahko aktivni tudi v  »neorganiziranih klubih«, kot je mladinski center.
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina ponuja mladim prostor za aktivno preživljanje prostega časa. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru programa sodijo na področje prostočasnih aktivnosti mladih (družabne igre, turnirji, ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti, obiski bazena, tabori, izleti, MEPI, brezplačna uporaba interneta in računalnikov…).

 

Izobraževanja – predavanja za starše, potopisna predavanja, posveti, okrogle mize
Program Mladinskega centra bomo poskušali zapolniti ne le z dejavnostmi za mlade, pač pa tudi organiziranjem različnih izobraževanj za starše in ostale odrasle, ki se z mladimi na kakršenkoli način ukvarjajo. Z namenom informiranja in ozaveščanja bomo organizirali predavanja na različne teme, ki zajemajo področje vzgoje otrok, zasvojenosti, odnosov, koristnega preživljanja prostega časa, vključevanje mladih v lokalno skupnost ipd., okrogle mize (v letu 2009 na temo Mladi in turizem, v naslednjem letu 2010, na temo okolje ipd.) ter posvete ob različnih priložnostih (mesec preventive, okolju prijazni materiali, recikliranje, mednarodni dnevi mladih prostovoljcev,…) na katere bomo povabili strokovno usposobljene predavatelje ter goste.
Socialna preventiva (preventivni socialno varstveni programi za mlade)
Na področju preventive že sodelujemo in nameravamo naprej sodelovati z drugimi društvi in organizacijami. V preventivne dejavnosti sodi večina dejavnosti našega programa (MEPI, športne dejavnosti, mladinski tabori, izleti, ozaveščanje po šolah in v centru…). 

 

EKIPA MLADINSKEGA KULTURNEGA CENTRA HIŠA MLADIH AJDOVŠČINA:

Tonja Ferjančič, vodja Mladinskega kulturnega centra in hotela Ajdovščina: tonja.ferjancic@mc-hisamladih.si

Polona Bratina, specialistka za mladinsko delo: polona.bratina@mc-hisamladih.si

Matjaž Jazbar, strokovni sodelavec: matjaz.jazbar@mc-hisamladih.si

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

6 + 2 =